Model BOREE – khống chế bằng PLC, màn hình cảm ứng

Model: BOREE - khống chế bằng PLC, màn hình cảm ứng

  • Vào phôi hút chân không, con lăn mép trước, động cơ servo, biến tần khống chế lượng gió
  • Điều chỉnh áp lực lô cao su, lô ép in, lô vân lưới bằng tay
  • Điện động và PLC điều chỉnh tương vị.
  • Điện động và PLC đồng bộ điều chỉnh cự li ép trước, cự li ép lằn, và cự li bổ chạp.
  • Tương vị, độ cao thùng khống chế điện động và PLC , đồng thời hiển thị các giá trị tham số
  • Áp lực  bế tròn điều chỉnh bằng tay